Chuyên mục bài viết: Thư Bác Sĩ Đồng Hồ

Những bài viết được chính những người kĩ thuật, những người bác sĩ đồng hồ chia sẻ về cuộc sống, kiến thức, trải nghiệm công việc tại Bệnh Viện Đồng Hồ