Chính sách bảo hành

Bảo hành

  • Thông tin bảo hành các dịch vụ sửa chữa, linh phụ kiện của Bệnh Viện Đồng Hồ được ghi trên phiếu sửa chữa, phiếu bán linh kiện.
  • Đối với dịch vụ sửa chữa thời gian bảo hành là 12 tháng, thay thế linh kiện là 18 tháng, trong một số trường hợp không bảo hành linh kiện thay thế hoặc dịch vụ sửa chữa!
 slurrypumps  |
slurrypumps  |
WaterPump  |
SlurryPump  |
MiningSlurryPump  |
MineralProcessingMiningCentrifugalSlurryPump  |
SlurryPumps  |
submersibleslurrypump  |
BlenderFracPump  |
SlagSlurryPump  |
VerticalSlurryPump  |
ChemicalPump  |
AllPumps
SubmersibleSlurryPump  |
EndSuctionWaterPump  |
MultistageWaterPump  |
MixedFlowWaterPump  |
VerticalMultistagePump  |
SlurryPumpSpareParts  |
SubmersibleSlurryPump  |
VerticalSlurryPump  |
HorizontalSlurryPump  |
ChemicalPump  |
SubmersibleSewagePump  |
SelfPrimingPump  |
slurrypumps  |
SlurryPump  |
slurrypumps  |
SlurryPump  |
MiningSlurryPump  |
SlurryPump  |
SlurryPumps  |
newsubmersiblepump=  |
Newsubmersiblepump  |
SubmersiblePumpsfordrainage  |
Submersiblepump  |
SlurryPumps  |
Newsubmersiblepump  |
Newsubmersiblepump  |
battlemaxslurrypumps  |
Slurrypump|BattlemaxSlurrypump  |
BattlemaxSlurryPump3x2c-hcforMining  |
BattleHeavyDutySlurryPumps  |
BattlemaxSlurryPumpingSolutions  |
BattlemaxHeavyDutySlurryPumps  |
PumpandAbrasionTechnologies  |
FilterPresses  |
HorizontalSlurryPump  |
PUMP&ABRASION  |
battlemax_slurry_pumps  |
attlemax_slurry_pumps  |
  |
BattlemaxSlurrypump  |
slurry pump, water pump, sewage pump, chemical pump,submersible sewage pump, dredging pump  |
bronze material electric sea water pumps  |
electric fire pump  |
Self Priming Pump With Motor,Company News  |
cantilever centrifugal stainless chemical pump  |
2 Sets Submersible Sand Dredging Pump For Indonesia  |
stainless steel 40m3 water pump  |
low pressure centrifugal water pump  |
float switch submersible sewage pump  |
1 Sets Submersible Sand Dredging Pump In Vietnam  |
corrosion resistant fluoroplastic chemical pump  |

MẤT PHIẾU SỬA CHỮA, PHIẾU MUA LINH KIỆN

Trong trường hợp khách hàng mất phiếu sửa chữa hoặc phiếu mua linh kiện thì quý khách vẫn nhận được đầy đủ quyền lợi của mình, chỉ cần quý khách đọc tên và số điện thoại để chúng tôi tra cứu trong cơ sở dữ liệu.