ĐỘI NGŨ KĨ THUẬT BỆNH VIỆN ĐỒNG HỒ CƠ SỞ MIỀN BẮC

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 10

Vượng Đỗ

Level B

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 9

Hoàng Tú

Level B

Kỹ thuật viên tại Bệnh Viện Đồng Hồ 45

Trịnh Nguyên

Level B

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 6

Nguyễn Nguyên

Level B

Kỹ thuật viên tại Bệnh Viện Đồng Hồ 44

Nguyễn Đức Tín

Level C

Kỹ thuật viên tại Bệnh Viện Đồng Hồ 43

Nguyễn Văn Hiệp

Level C

Kỹ thuật viên tại Bệnh Viện Đồng Hồ 42

Trần Hai Đức

Level C

Nguyễn Văn Thế

Lever C

Nguyễn Huyền Việt

Level D

Nguyễn Thủy Ngân

Level D

Nguyễn Văn Cường

Level D

Trần Thanh Thủy

Level D

Nguyễn Văn Hoàng

Level D

Đỗ Đức Anh

Level D

Đặng Văn Hữu

Level E

Đặng Văn Hoàng

Level E

Hoàng Văn Hoàng

Level B

Hoàng Minh Đường

Level B

Nghiêm Văn Tuyến

Level B

Nguyễn Anh Tài

Level B